;

REGULAMIN KONKURSU

„Jak nazywa się ta atrakcja i w którym mieście w Tajlandii się znajduje?”
 • 1. DEFINICJE
  • Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

  • 1.1. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;
  • 1.2. „Organizatorze” – należy przez to rozumieć spółkę WHEN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Chopina 18/3a, 30-047 Kraków) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000683438, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł, posiadającą NIP: 6772421673 i numer REGON: 367571758, adres e-mail: biuro@when.pl;
  • 1.3. „Fundatorze” – należy przez to rozumieć Tourism Authority of Thailand z siedzibą w Pradze ( Purkyńova 2121/3, 110 00 Prague 1, Czech Republic). Business Identification Number: 04863852
  • 1.4. „Konkursie” – należy przez to rozumieć konkurs przeprowadzany przez Organizatora pod nazwą „Jak nazywa się ta atrakcja i w którym mieście w Tajlandii się znajduje?” opisany w Regulaminie;
  • 1.5. „Uczestniku” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która najpóźniej w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyła 18 lat, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i miejsce zamieszkania oraz adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook, która wykona Zadanie Konkursowe;
  • 1.6. „Jury” – należy przez to rozumieć komisję, o której mowa w pkt. 6.1. Regulaminu;
  • 1.7. „Zadaniu Konkursowym” – należy przez to rozumieć ogłoszone przez Organizatora zadanie do wykonania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie;
  • 1.8. „Zgłoszeniu Konkursowym” – należy przez to rozumieć dzieło stworzone w wykonaniu Zadania Konkursowego i udostępnione na zasadach, w terminie i w formie wskazanej w Regulaminie;
  • 1.9. „Facebooku” – należy przez to rozumieć, zależnie od kontekstu, Facebook Ireland Ltd. – spółkę zarejestrowaną w Dublinie w Irlandii lub prowadzony przez nią portal społecznościowy Facebook;
  • 1.10. „Stronie Facebook Fundatora”– należy przez to rozumieć oficjalny profil Fundatora prowadzony w serwisie Facebook dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/AmazingThailandPoland/
  • 1.12. „Nagrodzie” - należy przez to rozumieć nagrodę rzeczową lub pieniężną przyznaną Zwycięzcy przez Fundatora w formie i o wartości wskazanej w Regulaminie;
  • 1.13. „Zwycięzcy” – należy przez to rozumieć Uczestników wybranych przez Jury, którzy nabyli prawo do Nagrody;
  • 1.14. „Prawie Autorskim”– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191);
  • 1.15. „RODO”- należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 2.1. Regulamin określa wszystkie zasady uczestnictwa w Konkursie, a wszelkie publikowane przez Organizatora materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
  • 2.2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i Fundatora oraz pod tym linkiem: https://www.facebook.com/AmazingThailandPoland/
  • 2.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 165).
  • 2.4. Ramy czasowe Konkursu określone są dla czasu środkowoeuropejskiego.
  • 2.5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.12.2022 roku o 1o:00 i kończy się 19.12.2022 roku o godzinie 23:59.
  • 2.6. W związku z obowiązującym Organizatora regulaminem portalu Facebook Organizator informuje, iż:
  • 2.6.1 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany;
  • 2.6.2. serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z Konkursem.
  • 2.7. Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na profilu Facebook Organizatora oraz Koncie Organizatora nie później niż w terminie wskazanym w 2.5.
 • 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  • 3.1. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i jest wolne od wszelkich opłat.
  • 3.2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia (najpóźniej w chwili złożenia Zgłoszenia Konkursowego) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook, która wykona prawidłowo Zadanie Konkursowe.
  • 3.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu, członkowie organów zarządzających Organizatora, podmioty i ich pracownicy współpracujący z Organizatorem przy organizowaniu Konkursu oraz członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo. Powyższe postanowienia stosują się odpowiednio do Fundatora i osób z nim związanych.
  • 3.4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont na serwisie Facebook i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.
  • 3.5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs jest organizowany za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook i w związku z tym, z przyczyn niezależnych od Organizatora, zarówno Uczestnik, jak i Organizator podlegają regulacjom obowiązującym na tym portalu.
  • 3.6. Rezygnacja z udziału w Konkursie może nastąpić poprzez usunięcie całości lub części Zgłoszenia Konkursowego przez Uczestnika. W takim wypadku Uczestnik zostaje wykluczony z Konkursu niezależnie od przyczyn takiego usunięcia i tożsamości podmiotu usuwającego.
  • 3.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części Zadania Konkursowego w dowolnym momencie.
 • 4. PRZEBIEG KONKURSU
  • 4.1. W trakcie trwania Konkursu Uczestnicy wypełniają Zadanie Konkursowe, a Jury dokonuje wyboru Zwycięzcy.
  • 4.2. Zadanie Konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu pod wpisem konkursowym autorskiego wierszyka lub wiersza, który odpowiada na pytanie dotyczące opublikowanego zdjęcia we wpisie konkursowym ,,Jak nazywa się ta atrakcja i w którym mieście w Tajlandii się znajduje?”.
  • 4.3. Wysłanie Zgłoszenia Konkursowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  • 4.4. Zgłoszenia do Konkursu są dokonywane wyłącznie w formie określonej w pkt. 4.2. powyżej.
  • 4.5. Każdy Uczestnik może wysłać wyłącznie jedno Zgłoszenie Konkursowe.
 • 5. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH DO ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO
  • 5.1. Zgłaszając się do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
  • 5.1.1. zgłoszone przez niego Zgłoszenie Konkursowe, jest oryginalne, dotychczas niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach;
  • 5.1.2. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego w pełnym zakresie lub jest osobą uprawnioną do dysponowania prawami autorskimi majątkowymi do Zgłoszenia Konkursowego w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone, lub obciążone na rzecz osób trzecich;
  • 5.1.3. zgłoszenie Konkursowe nie narusza dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej osób trzecich;
  • 5.1.4. korzystanie ze Zgłoszenia Konkursowego w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich.
  • 5.2. W przypadku jeżeli Zgłoszenie Konkursowe będzie stanowić utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego z chwilą wysłania Zadania Konkursowego Uczestnik udziela Fundatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do tego utworu na wszelkich aktualnie znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50. i art. 74. Prawa Autorskiego, w tym:
  • 5.2.1. w zakresie przekazywania utworów za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym poprzez Internet – w dowolnym standardzie, systemie i formacie (w tym w szczególności poprzez dowolne ich wykorzystywanie na portalach społecznościowych);
  • 5.2.2. w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania utworów – utrwalanie, zwielokrotnianie i wytwarzanie każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i optycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek itd., w tym w formie plastycznej, fotograficznej, poligraficznej, zapisu w pamięci komputera lub na nośnikach komputerowych (magnetycznych, optycznych), zapisu audiowizualnego – w dowolnym standardzie, systemie i formacie, w dowolnej liczbie egzemplarzy;
  • 5.2.3. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, w tym publiczne wystawianie i udostępnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu, egzemplarzy utworów utrwalonych i zwielokrotnionych w sposób określony powyżej, jak również użyczenie lub najem i dzierżawa oryginału, lub egzemplarzy;
  • 5.2.4. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach tradycyjnych i elektronicznych, utrwalanie na nośnikach elektronicznych, publikacja w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie (w tym także w postaci makiet) oraz publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, oraz wyświetlanie utworów utrwalonych w formie zapisu audiowizualnego;
  • 5.2.5. w zakresie wykonywania wszelkich prac na podstawie utworów, w nieograniczonych ilościach wykorzystań i w dowolnych miejscach;
  • 5.2.6. w zakresie rozporządzania i korzystania z utworów zależnych w stosunku do utworu, w szczególności z wszelkich ich opracowań, adaptacji lub przeróbek;
  • 5.2.7. wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu, w tym poprzez włączanie utworu do innych utworów (rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu) oraz na zezwalanie na korzystanie z opracowań Zgłoszenia Konkursowego i rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Fundatora; przy czym licencja udzielana jest na okres 10 (słownie: dziesięciu) lat (licząc od dnia dostarczenia Zgłoszenia Konkursowego) oraz obejmuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie pól eksploatacji określonych powyżej.
  • 5.3. Fundator zastrzega na podstawie art. 921 §3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, dalej), iż z chwilą przekazania Nagrody na warunkach wskazanych w 7.5. nabywa własność Zgłoszenia Konkursowego Zwycięzcy, a Zwycięzca w zamian za przyznanie Nagrody przenosi na Fundatora autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w 5.2. powyżej.
  • 5.4. Z tytułu oświadczeń złożonych w pkt. 5.1. Uczestnik ponosi przed Fundatorem odpowiedzialność gwarancyjną za to, że żadna osoba trzecia nie będzie podnosiła roszczeń wobec Fundatora. W szczególności w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Fundatora/ Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Fundatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Fundatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości — przystąpić po stronie Fundatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Fundatora, Uczestnik zobowiązuje się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 • 6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
  • 6.1. W celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu Organizator powoła trzyosobową komisję (Jury), w skład której wejdą pracownicy Organizatora oraz Fundatora lub inne wyznaczone przez Organizatora osoby.
  • 6.2. Jury podda przesłane przez Uczestników Zgłoszenia Konkursowe ocenie pod kątem spełniania następujących kryteriów:
  • 6.2.1. kreatywność;
  • 6.2.2. oryginalność;
  • 6.2.3. kreowanie pozytywnego wizerunku marki Fundatora;
  • 6.2.4. pomysłowość.
  • 6.3. Jury wybierze 3 (słownie: trzy) Zgłoszenia konkursowe, które wskażą poprawną odpowiedź i wykażą się największą oryginalnością.
  • 6.4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 23.12.2022 do godziny 23:59 na profilu Facebook Fundatora lub w komentarzu pod zgłoszeniami zwycięzców.
  • 6.5. Jury zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru Zwycięzców.
  • 6.6. Organizator zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu Konkursu, za pomocą wybranych przez Organizatora mediów społecznościowych, a także na stronie www Fundatora lub Organizatora, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
 • 7. NAGRODY
  • 7.1. Fundatorem Nagród jest Fundator.
  • 7.2. W Konkursie każdemu Zwycięzcy zostanie przyznana Nagroda w postaci: fartuch z czapką szefa kuchni, podkładka, bawełniana torba, kalendarz.
  • 7.3. Nagroda należna jest Uczestnikom, których Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane przez Jury.
  • 7.4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, zgodnie z pkt. 6.3. Regulaminu, za pośrednictwem prywatnej wiadomości w serwisie Facebook lub innych środków komunikacji.
  • 7.5. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie swoich danych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy, numer telefonu) w celu umożliwienia Organizatorowi przekazania Nagrody. Nagroda jest przekazywana przez Organizatora w terminie 10 dni od dnia przekazania przez Zwycięzcę wszystkich danych, których żądał Organizator.
  • 7.6. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną ani zamianie na jakikolwiek inne świadczenie.
  • 7.7. Jeśli Zwycięzca nie poda danych, o których mowa w 7.5. w terminie 14 dni od dnia, w którym został o to poproszony lub nie odbierze przekazanej Nagrody w terminie wyznaczonym przez firmę kurierską, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, która następnie pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 • 8. REKLAMACJE
  • 8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu Uczestnicy powinni składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres Purkyńova 2121/3, 110 00 Prague 1, Czech Republic z dopiskiem “Reklamacja”, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia od dnia ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z pkt. 6.3. Regulaminu.
  • 8.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu Uczestnika, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  • 8.3. Reklamacje niezawierające danych, o których mowa w pkt 8.2 powyżej, skierowane w inny sposób niż określony w pkt 8.1. powyżej lub spóźnione, nie zostaną rozpatrzone.
  • 8.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora. Komisja reklamacyjna rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa.
  • 8.5. Komisja reklamacyjna rozpatrzy reklamacje złożone zgodnie z pkt 8.1. i 8.2 powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia.
  • 8.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję komisji reklamacyjnej na adres e-mail podany w reklamacji.
 • 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
  • 9.1. Organizator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Uczestników. Respektując przepisy prawa, a w szczególności RODO Organizator starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Organizator sprawuje permanentną kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz limituje dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień na przetwarzanie tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
  • 9.2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celu wskazanym w 9.4.3 poniżej.
  • 9.3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie zgody samych Uczestników oraz ustawowych upoważnień zezwalających na przetwarzanie danych osobowych.
  • 9.4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Organizator informuje, że:
  • 9.4.1. administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator;
  • 9.4.2. dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO – w celu przeprowadzenia Konkursu, promowania działalności Fundatora, utrzymywania przez Organizatora kontaktu z Uczestnikiem;
  • 9.4.3. dane osobowe Zwycięzców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) i c) RODO – w celu przyznania, wydania i rozliczania Nagród, przeprowadzenia Konkursu oraz w celu wykonania ciążących na Fundatorze obowiązków podatkowych i rachunkowo-księgowych;
  • 9.4.4. odbiorcą danych osobowych Uczestnika będą:
  • 9.4.4.1. Fundator;
  • 9.4.4.2. zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną Organizatora;
  • 9.4.4.3. użytkownicy stron internetowych Organizatora i Fundatora oraz adresaci folderów informacyjnych, materiałów promocyjnych;
  • 9.4.4.4. odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.
  • 9.4.5. odbiorcą danych osobowych Zwycięzcy będą:
  • 9.4.5.1. Fundator;
  • 9.4.5.2. zewnętrzne biuro księgowe prowadzące dla Fundatora dokumentację podatkowo-rachunkowo;
  • 9.4.5.3. zewnętrzny podmiot prowadzący obsługę informatyczną Organizatora;
  • 9.4.5.4. użytkownicy stron internetowych Organizatora i Fundatora oraz adresaci folderów informacyjnych, materiałów promocyjnych;
  • 9.4.5.5. odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania.
  • 9.4.6. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani poddawane profilowaniu, ani też nie będą wysyłane do krajów trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych;
  • 9.4.7. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania w postaci przeprowadzenia Konkursu, a następnie zostaną usunięte.
  • 9.4.8. Dane osobowe Zwycięzców będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat podatkowych od dnia powstania obowiązku podatkowego, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nagrody;
  • 9.4.9. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile prawo takie przysługuje mu na podstawie przepisów prawa). Wykonanie prawa do cofnięcia zgody jest równoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w Konkursie;
  • 9.4.10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy prawa, a w szczególności RODO.
  • 9.5. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności, jednak podanie danych osobowych stanowi warunek uczestnictwa Konkursie. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych (lub podanie fałszywych danych osobowych) może spowodować wykluczenie z Konkursu lub wstrzymanie wydania Nagrody do czasu podania prawidłowych danych osobowych.
  • 9.6. W celach określonych w pkt. 9.4.10. Uczestnicy mogą przesłać stosowne żądanie listem poleconym na adres Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@when.pl.
  • 9.7. Organizator może podjąć środki prowadzące do weryfikacji podanych przez Uczestnika danych osobowych w przypadku powzięcia podejrzenia, że podane dane są nieprawdziwe, lub też powzięcia podejrzenia, iż Uczestnik podejmuje działania naruszające postanowienia Regulaminu lub prawa.
  • 9.8. Na czas trwania Konkursu i 12 (słownie: dwanaście) miesięcy po nim Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i Fundatora wizerunku Uczestnika utrwalonego w Zgłoszeniu Konkursowym oraz na profilu Uczestnika, Organizatora i Fundatora prowadzonym w serwisie Facebook oraz danych osobowych tam zawartych, w zakresie pól eksploatacji wskazanych w pkt 5.2. Regulaminu, w tym w szczególności w celu umieszczenia ich na stronach internetowych, w folderach informacyjnych, materiałach promocyjnych i profilach w mediach społecznościowych Organizatora.
 • 10. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  • 10.1. W razie świadczenia przez Organizatora usług drogą elektroniczną Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 123) w zakresie tych usług.
  • 10.2. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator – Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  • 10.2.1. urządzenie pozwalające przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu;
  • 10.2.2. zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
  • 10.2.3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash;
  • 10.2.4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie skryptów powyższych aplikacji;
  • 10.2.5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
  • 10.2.6. aktywne konto w serwisie Facebook.
  • 10.3. Zakazane jest, w ramach Konkursu dostarczanie przez Uczestnika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
  • 10.3.1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  • 10.3.2. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  • 10.3.3. atakowanie, zastraszanie i nękanie innych Uczestników;
  • 10.3.4. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
  • 10.3.5. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
  • 10.3.6. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, zawierających nagość lub pornografię oraz drastyczną i nieuzasadnioną przemoc, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
  • 10.3.7. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej.
  • 10.3.8. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Organizatora, Fundatora lub osób trzecich;
  • 10.3.9. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści;
  • 10.3.10. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w pkt. 10.3.1 – 10.3.9 powyżej.
  • 10.4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w podczas Konkursu. W przypadku umieszczania przez Uczestnika treści zabronionych prawem lub Regulaminem Organizator upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wykluczenia tego Uczestnika z Konkursu.
  • 10.5. Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 10.1. powyżej, Organizator informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, zaleca się, by osoby korzystające z sieci Internet zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
  • 10.6. W przypadku umieszczenia w Zadaniu Konkursowym lub na stronie Facebook Fundatora odnośników (linków) do innych stron internetowych, Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach.
  • 10.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  • 10.7.1. za treść Zgłoszeń Konkursowych;
  • 10.7.2. w przypadku braku możliwości kontaktu z Uczestnikiem, z powodu podania przez niego nieprawdziwych lub błędnych danych albo ich niepodania;
  • 10.7.3. w przypadku braku możliwości wydania Nagrody z powodu: błędnego podania przez Zwycięzcę danych, odmowy odebrania Nagrody pod wskazanym przez zwycięzcę adresem bądź nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody pod wskazanym przez Zwycięzcę adresem.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 11.1. Praw oraz obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, a także prawa do żądania wydania Nagrody lub wykonania usług będących przedmiotem Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
  • 11.2. Powołane w treści Regulaminu bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
  • 11.3. Regulamin podlega wyłącznie prawu polskiemu.
  • 11.4. W przypadku, w którym Uczestnik nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, dalej) sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  • 11.5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 12.12.2022 roku.
Aby zoptymalizować naszą stronę internetową i stale ją ulepszać, używamy plików cookie.